BUS ROUTE CLASS – PREP JR to III
Route No. BUS STOPS (PICK AND DROP POINTS ) Bus No.
JR-01 PEETH BAZAR JAWALAPUR UK-08PA-2025
POLICE CHOWKI JWALAPUR
ICE FACTORY, JWALAPUR
GOL GURUDWARA JWALAPUR
JAGDISH NAGAR
SCOOTER CENTRE SEC-2 NB
JR-02 ESPEE ENTERPRISES UK-8PA-1194
VADERA NURSING HOME
CHADDHA FURNITURES
ASHOKA CINEMA
SHANKAR ASHRAM
JR-03 SANT MOTORS UK-08PA-1564
ARYA NAGAR CHOWK
VANPRASTH ASHRAM (BACK GATE)
JR-04 GURUDWARA HARIDWAR UK-08PA-1865
MELA HOSPITAL
BILKESHWAR COLONY
INDUSTRIAL AREA
SHIV LOK COLONY
JR-05 GPO HARIDWAR UK-08PA-1165
SHIV MURTI HARIDWAR
HIMGIRI HOTEL
DEVPURA BHARGAVA LANE
JAMUNA PALACE
MITRA VATIKA
BHAGAT SINGH CHOWK
JR-06 KANKHAL THANA UK-08PA-1395
ABHISHEK NAGAR KANKHAL
RAJPUT DHARMSHALA, KANKHAL
JR-07 BUDDHI MATA MANDIR KANKHAL UK-08PA-1201
SINGHDWAR KANKHAL
PEER KI MAZAAR
JR-08 CHANDRACHARYA CHOWK UK-08PA-0736
HARERAM ASHRAM KANKHAL
R K MISSION, KANKHAL
GEETA MANDIR, KANKHAL
ARYA INTER COLLEGE KANKHAL
JR-09 DADOO BAGH KANKHAL UK-08PA-1542
CLASSIC RESIDENCY
JAGAT(AHUJA) PETROL PUMP
JR-10 NEW HARIDWAR TEMPLE UK-08PA-1719
GOVINDPURI (VISHAL OPTICALS)
SMJN DEGREE COLLEGE
(FOR BHEL STUDENTS)
JR-11 (Only Class Prep Jr & Prep Sr) ARYA SAMAJ MANDIR ROAD SEC-1 UK-08PA-1775
ET HOSTEL SEC-2
JR-12 (Only Class Prep Jr & Prep Sr) SHIV MANDIR SEC-1 UK-08PA-1625
SHIVDALE SCHOOL SEC-1
SBI/SHOPPING CENTER SEC-1
AKANSHA SEC-1, BHEL
JR-13 (Only Class I to III) CIVIL MAINTENANCE SEC-5A UK-08PA-1460
OLD PNB SEC-5B
JR-14 (Only Class Prep Jr & Prep Sr) CIVIL MAINTENANCE SEC-5A UK-08PA-1070
OLD PNB SEC-5B
SHOPPING CENTER SEC-5A
INTERNATIONAL CLUB SEC-5A
LADIES CLUB MASALA KENDRA SEC-5A
KV MORE D-19
VIDYA MANDIR SEC-5A
COMMUNITY CENTER SEC-4
JR-15 (Only Class I to III) KV MORE D-19 UK-08PA-1284
KHOKHA MARKET SEC-5B
JR-16 (Prep Jr & Prep Sr) KHOKHA MARKET SEC-5B UK-08PA-1079
CHILDREN PARK SEC-5B
LUMBA NAGAR SEC-5B
JR-17 (Only Class I to III) MASJID ROAD SEC-1 UK-08PA-9565
KHEL BHAWAN SECTOR-2
JR-18 (Only Class I to III) SCOOTER CENTER SEC-2 UK-08PA-1828
GURUDWARA SEC-2
JR-19 (Only Class I to III) SHOPPING CENTER SEC-5A UK-08PA-1425
INTERNATIONAL CLUB SEC-5A
LADIES CLUB MASALA KENDRA SEC-5A
VIDYA MANDIR SEC-5A
COMMUNITY CENTER SEC-4
JR-20 (Only Class Prep Jr & Prep Sr) MASJID ROAD SEC-1 UK-08PA-1427
SCOOTER CENTER SEC-2
GURUDWARA SEC-2
KHEL BHAWAN SECTOR-2
PEETH BAZAR MORE SEC 1
JR-21 (Only Class I to III) CHILDREN PARK SEC-5B UK-08PA-1560
KHOKHA MARKET SEC-5B
LUMBA NAGAR SEC-5B
JR-22 (Class Prep Jr to III) SBI/SHOPPING CENTER SEC-1 UK-08PA-1374
JR-23 (Only Class I to III) ET HOSTEL SEC-2 UK-08PA-3565
AKANSHA SEC-1, BHEL
JR-24 (Only Class I to III) ARYA SAMAJ MANDIR ROAD SEC-1 UK-08PA-1520
SHIV MANDIR SEC-1
JR-25 (Only Class I to III) PEETH BAZAR MORE SEC 1 UK-08PA-1170
SHIVDALE SCHOOL SEC-1
BUS ROUTE CLASS – IV to XII (NON BHEL STUDENTS)
SR-01 ICE FACTORY, JWALAPUR UK-08PA-2025
GOL GURUDWARA JWALAPUR
SR-02 PEETH BAZAR JAWALAPUR UK-8PA-1194
POLICE CHOWKI JWALAPUR
BARRIER SEC 2/SCOOTER CENTER
SR-03 ESPEE ENTERPRISES JAWALAPUR UK-08PA-1564
VADERA NURSING HOME
CHADDHA FURNITURES JAWALAPUR
SR-04 VANPRASTH ASHRAM (BACK GATE) UK-08PA-1865
PEER KI MAZAAR
FRIENDS COLONY
MUNESHWAR CHOWK JAWALAPUR
BHAGAT SINGH CHOWK
SR-05 SANT MOTORS UK-08PA-1165
ARYA NAGAR CHOWK
SR-06 ASHOKA CINEMA UK-08PA-1395
SHANKAR ASHRAM
ARYA SAMAJ MANDIR PULIA
SR-07 DEVPURA BHARGAVA LANE UK-08PA-1201
GOVINDPURI (VISHAL OPTICALS) (Class IV to VIII)
SR-08 MELA HOSPITAL UK-08PA-0736
BILKESHWAR COLONY
INDUSTRIAL AREA
SR-09 JAGAT PETROL PUMP UK-08PA-1542
SR-10 GPO HARIDWAR UK-08PA-1719
SR-11 PURUSHARTHI MARKET UK-08PA-1775
SHIV MURTI HARIDWAR
OLD COURT
HIMGIRI HOTEL
SR-12 JAMUNA PALACE UK-08PA-1625
SHIV LOK COLONY
SR-13 KANKHAL THANNA UK-08PA-1460
SR-14 HARERAM ASHRAM KANKHAL (Class IV to VIII) UK-08PA-1070
R K MISSION, KANKHAL (Class IV to VIII)
GEETA MANDIR, KANKHAL (Class IV to VIII)
SR-15 DADOO BAGH UK-08PA-1284
ETHostel *NB
SR-16 HARERAM ASHRAM KANKHAL (Class IX to XII) UK-08PA-1079
R K MISSION, KANKHAL (Class IX to XII)
GEETA MANDIR, KANKHAL (Class IX to XII)
ARYA INTER COLLEGE KANKHAL
SHANKARACHARYA CHOWK (Class IX to XII)
SR-17 BUDDHI MATA MANDIR KANKHAL UK-08PA-9565
SATI KUND KANKHAL
ABHISHEK NAGAR KANKHAL (Class IX to XII)
SR-18 CLASSIC RESIDENCY UK-08PA-1828
NEW HARIDWAR TEMPLE
CHANDRACHARYA CHOWK
SR-19 RAJPUT DHARMSHALA, KANKHAL UK-08PA-1425
ABHISHEK NAGAR KANKHAL (Class IV to VIII)
SR-20 SMJN DEGREE COLLEGE UK-08PA-1427
GOVINDPURI (VISHAL OPTICALS) (Class IX to XII)
MITRA VATIKA
SR-32 GURUKUL KANGRI GATE UK-08PA-1380
JURS COUNTRY
RAGHUNATH RESIDENCY
FOR BHEL STUDENTS (ONLY CLASS IV to VIII)
SR-21 KHEL BHAWAN SECTOR-2 UK-08PA-1560
SBI/SHOPPING CENTER SEC-1
SHIV MANDIR SEC-1
SR-22 SHIVDALE SCHOOL SEC-1 UK-08PA-1374
AKANSHA SEC-1, BHEL
SR-23 ET HOSTEL SEC-2 UK-08PA-3565
SCOOTER CENTER SEC-2
SR-24 KV MORE D-19 UK-08PA-1520
LADIES CLUB MASALA KENDRA SEC-5A
LUMBA NAGAR SEC-5B
SR-25 OLD PNB SEC-5B UK-08PA-1170
SR-26 KHOKHA MARKET SEC-5B UK-08PA-0928
SR-27 CHILDREN PARK SEC-5B UK-08PA-5555
SR-28 CIVIL MAINTENANCE SEC-5A UK-08PA-0644
COMMUNITY CENTER SEC-4
VIDYA MANDIR SEC-5A
SR-29 GURUDWARA SEC-2 UK-08PA-1150
PEETH BAZAR MORE SEC 1
SR-30 ARYA SAMAJ MANDIR ROAD UK-08PA-1152
SR-31 MASJID ROAD SEC-1 UK-08PA-5565
MEDICAL COLONY
SHOPPING CENTER SEC-5A